ODRŽANA REDOVNA SKUPŠTINA SPORTSKOG SAVEZA OPŠTINE LJUBOVIJA.
 • 28.02.2018.godine    
 • izveštava Vladimir Krstić  
vesti drina karate ljubovija

Dana 27.02.2018.godine u Sali Komiteta(SPS-a) sa početkom od 19,00 časova održana je redovna Skupština Sportskog saveza opštine Ljubovija. Sednici Skupštine je prisustvovalo 10 delegata sa pravom glasa.

Za ovu sednicu Skupštine predložen je sledeći

Dnevni red:

 • Otvaranje redovne Skupštine Sportskog saveza opštine LJubovija;
 • Izbor verifikacione komisije, verifikacija mandata članovima Skupštine;
 • Usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine Sportskog saveza opštine LJubovija održane dana 26.01.2017.godine;
 • Izveštaj o radu Sportskog saveza opštine Ljubovija za 2017.godinu;
 • Izveštaj o radu Generalnog sekretara Sportskog saveza opštine LJubovija za 2017.godinu;
 • Izveštaj Nadzornog odbora o finansijskom poslovanju saveza za 2017.godinu;
 • Program rada Sportskog saveza opštine Ljubovija za 2018.godinu;
 • Izbor člana Upravnog odbora Sportskog saveza opštine Ljubovija;
 • Razno

Prisutni članovi Skupštine jednoglasno su usvojili dnevni red nakon čega su krenuli sa radom. Sve tačke dnevnog reda jednoglasno su usvojene. Opšti utisak prisutnih članova Skupštine je da se ljubovijski sport nalazi na dobrom putu i da veliku ulogu u svemu tome ima Sportski savez opštine Ljubovija. Takođe, prisutni članovi Skupštine izneli su zanimljive ideje koje ćemo u bliskoj budućnosti pokušati da zajedno realizujemo.

Za novog člana Upravnog odbora imenovan je Miladin Milanović, diplomirani inženjer arhitekture iz Ljubovije.